Skip to content

Tag: rodzaje prądu elektrycznego

Procesy obumierania elementów komórkowych

7 miesięcy ago

179 words

Procesy obumierania elementów komórkowych nawet w warunkach fizjologicznych odbywają się według niego za pomocą fagocytozy. Dalej procesy zanikowe oraz inwolucja macicy są – według Miecznikowa – związane z czynnością fagocytarną elementów tkanki łącznej; a nawet siwienie włosów ma być – według niego – związane z czynnością pigmentofagów, które wchłaniają barwnik włosów; Miecznikow nazwał elementy komórkowe,…

Istnieja jeszcze wedlug Miecznikowa dodatkowe mechanizmy

7 miesięcy ago

172 words

Istnieją jeszcze według Miecznikowa dodatkowe mechanizmy, które ułatwiają Ieukocytom walkę z zarazkiem. Do takich mechanizmów należy chemotaksja dodatnia, która sprzyja emigracji i przyciąganiu leukocytów do bakterii. Jeżeli powstanie chemotaksja ujemna z powodu nadmiaru bakteryjnych ciał trujących, to wtedy leukocyty odsuwają się i nie wykonują swojej czynności fagocytarnej. Drugim czynnikiem sprzyjającym fagocytozie jest leukocytoza, to jest…

TEORIE ODPORNOSCI

7 miesięcy ago

145 words

Te boczne łańcuchy nazwał Ehrlich receptorami. Posiadają one dużą swoistość, czyli dla każdego ciała, które ma być związane z komórką, istnieje odpowiedni w swojej chemicznej budowie łańcuch boczny. Pomiędzy ciałem, które ma być wiązane na receptorze, i odpowiednim receptorem musi istnieć chemiczne powinowactwo i muszą one do siebie pasować. Jeżeli odpowiedni receptor związał się z…

zatoki nerkowe

7 miesięcy ago

148 words

Na krawędzi przyśrodkowej widnieje zagłębienie zwane -wnęką(hilus renalis), która prowadzi do jamy drążącej wnętrze nerki – zatoki nerkowej (sinus Cała nerka spoczywa w skupieniu tłuszczu, zwanym torebką tłuszczową (capsula adiposa) nerki. Otoczką przylegającą bezpośrednio do miąższu nerkowego jest – torebka włóknista (capsula fibrosa), wyposażona często w miocyty gładkie. Na przekroju podłużnym nerki stwierdzamy, że nerka…

Komórki nablonka plciowego

7 miesięcy ago

192 words

Komórki nabłonka płciowego, okrywające wspomnianą listewkę, nie wykazują różnic zewnętrznych u zarodków obu płci, aczkolwiek niewątpliwie różnice tutaj istnieją. Nabłonek płciowy, różnicujący się bądź w kierunku męskim, bądź w żeńskim, zależnie od udziału tych czy innych heterochromozomów (x + y lub x + x), jest podłożem z którego rozwijają się gonady: jądro u samców, jajnik…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 4

7 miesięcy ago

143 words

Współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności dla śmiertelności związanej z konsumpcją kawy zostały oszacowane przy użyciu modeli regresji proporcjonalnych hazardów Coxa, z osobowością lat jako podstawową metryką czasową; wyniki obliczone z wiekiem jako podstawowa metryka czasu były podobne. Zbadaliśmy założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń, modelując interakcję czasu obserwacji z konsumpcją kawy i nie zaobserwowaliśmy znaczących odchyleń.…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 8

7 miesięcy ago

468 words

Wyniki podkreślają potencjalną rolę skutecznych strategii profilaktycznych. Nasze wyniki potwierdzają wcześniejsze wyniki badania CARE2, w którym dodanie kolposuspensji Burcha w czasie operacji usunięcia owrzodzenia zmniejszyło częstość występowania nietrzymania moczu po wysiłku. W mniejszym randomizowanym badaniu z udziałem kobiet poddawanych naprawie wypadania pochwy, która była ograniczona do kobiet z nietrzymaniem moczu okultystycznego, wykazano 4% nietrzymanie moczu,…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad

7 miesięcy ago

488 words

Uczestnicy indeksu (tj. Ci z infekcją HIV-1) mieli liczbę CD4 + od 350 do 550 komórek na milimetr sześcienny. Pary losowo przydzielono do dwóch grup badawczych. We wczesnej grupie ART uczestnicy indeksu zainicjowali ART w momencie rejestracji. W grupie z opóźnionym ART uczestnicy indeksu zainicjowali ART, gdy dwa kolejne zliczenia CD4 + spadły poniżej 250…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki

7 miesięcy ago

316 words

Długoterminowe wyniki z randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących terapię medyczną z terapią chirurgiczną u pacjentów z cukrzycą typu 2 są ograniczone. Metody Oceniliśmy wyniki 5 lat po tym, jak 150 pacjentów z cukrzycą typu 2 i wskaźnikiem masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) od 27 do 43 zostało losowo przydzielonych…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki cd

7 miesięcy ago

488 words

Na koniec model logistyczny zbadał związek między procentem utraty masy ciała w ciągu roku a pierwszorzędowym punktem końcowym poziomu hemoglobiny glikowanej wynoszącym 6,0% lub mniej po 5 latach. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Dodatkowe szczegóły są dostępne w dodatkowym dodatku i protokole. Wyniki Pacjenci Trial Spośród 150 pacjentów, którzy zostali…