Skip to content

Biwalirudyna a niefrakcjonowana heparyna podczas przezskórnej interwencji wieńcowej ad

6 miesięcy ago

495 words

Kryteria wykluczenia są wymienione w dodatkowym dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Protokół badania został zatwierdzony przez komisje etyczne wszystkich uczestniczących ośrodków. Autorzy zaprojektowali protokół próbny, przeprowadzili analizę danych, napisali manuskrypt i postanowili przesłać go do publikacji. Gromadzenie i monitorowanie danych zostało przeprowadzone przez Centrum Intensywnej Intensyfikacji Stężeń (ISAR), które jest powiązane z Deutsches Herzzentrum w Monachium, Niemcy. Nycomed Pharma, który w czasie tego badania rozprowadzał biwalirudynę w Europie i który sponsorował badanie w części, nie miał żadnej roli w projektowaniu badań, gromadzeniu i analizie danych, pisaniu manuskryptu lub decyzji o złożeniu wniosku. rękopis do publikacji. Główny badacz i kierownik badania gwarantują dokładność i kompletność zgłaszanych danych. Protokół badania
Wszyscy pacjenci, którzy zostali włączeni do badania otrzymali 600 mg klopidogrelu co najmniej 2 godziny przed zabiegiem PCI. Otrzymali także od 325 do 500 mg aspiryny. Po podjęciu decyzji o interwencji wieńcowej, pacjenci w każdym ośrodku uczestniczącym zostali poddani randomizacji metodą podwójnie ślepej próby za pomocą nieprzezroczystych, zapieczętowanych kopert zawierających zlecenie. Zanim przewód doprowadzający przekroczył zmianę, pacjenci z grupy biwalirudyny otrzymali bolus 0,75 mg biwalirudyny na kilogram, a następnie infuzję 1,75 mg na kilogram na godzinę w czasie trwania procedury. Pacjenci z grupy heparyny otrzymali bolus 140 jp na hektar na kilogram, a następnie wlew placebo na czas trwania zabiegu. Podwójne zaślepienie osiągnięto przez użycie identycznych fiolek do badania leków w dwóch grupach. W jednym ośrodku, do którego włączono 42 pacjentów, podano dawkę początkową 100 U heparyny na kilogram i monitorującego aktywację czasu krzepnięcia, który był nieświadomy przypisań do leczenia, którym podawano dodatkowe bolusy heparyny lub placebo, jeśli aktywowany czas krzepnięcia był mniejszy. niż 250 sekund. Wszyscy opiekunowie nie byli świadomi wartości aktywowanego czasu krzepnięcia.
Stentowanie wieńcowe ze stentami gołymi metalami lub lekami uwalniającymi, zgodnie z wyborem lekarza, było preferowaną metodą PCI. Urządzenia zamykające dostęp do naczyń były stosowane u 10% pacjentów. Osłony usunięto i zastosowano kompresję ręczną, jak tylko czas aktywowanej częściowej tromboplastyny spadł poniżej 50 sekund. Terapia postproceduralna obejmowała aspirynę (od 80 do 325 mg na dobę w nieskończoność), klopidogrel (od 75 do 150 mg dziennie do wyładowania, ale nie dłużej niż 3 dni, następnie 75 mg na dobę przez co najmniej miesiąc, u pacjentów z gołym metalem stenty, lub 6 miesięcy, u pacjentów ze stentami uwalniającymi lek), jak również wszystkie inne leki nasercowe zalecane przez lekarzy pacjentów. Protokół przewidywał wykonywanie elektrokardiografii i pobieranie próbek krwi do pomiarów poziomu enzymów sercowych, poziomów hemoglobiny i liczby płytek krwi co 8 godzin przez pierwsze 24 godziny po zabiegu, a następnie codziennie aż do wypisu (wymagane były co najmniej dwie próbki po procedurze zgodnej z protokołem)
[patrz też: materac przeciwodlezynowy, choroby przewlekłe klasyfikacja, ospa bostońska zdjęcia ]

0 thoughts on “Biwalirudyna a niefrakcjonowana heparyna podczas przezskórnej interwencji wieńcowej ad”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja materac przeciwodlezynowy ospa bostońska zdjęcia