Skip to content

Biwalirudyna a niefrakcjonowana heparyna podczas przezskórnej interwencji wieńcowej ad 5

5 miesięcy ago

545 words

30-dniowa zapadalność i względne ryzyko pierwszorzędowego punktu końcowego zgonu, zawału mięśnia sercowego, pilnej rewaskularyzacji naczynia docelowego lub poważnego krwawienia w określonych wcześniej podgrupach. Względne ryzyko związane ze stosowaniem biwalirudyny, w porównaniu z niefrakcjonowaną heparyną, pokazano z 95-procentowymi przedziałami ufności. Zdecydowana zakrzepica w stencie wystąpiła u 12 pacjentów w grupie biwalirudyny (0,5%) i 9 w grupie niefrakcjonowanej heparyny (0,4%, P = 0,52). Gdy zastosowano enzymatyczny próg trzykrotnie przekraczający górną granicę prawidłowego zakresu dla diagnozy zawału mięśnia sercowego po zabiegu, łączna częstość zgonów, zawał mięśnia sercowego, pilna rewaskularyzacja naczyń docelowych lub duże krwawienie wyniosła 6,9% w grupie biwalirudynowej ( 157 pacjentów) i 7,5% w grupie niefrakcjonowanej heparyny (171 pacjentów, p = 0,39). Kiedy używaliśmy tego progu w przypadku zawału, łączna częstość występowania śmierci, zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji naczyń docelowych wynosiła 4,4% w grupie biwalirudyny (100 pacjentów) i 3,7% w grupie z niefrakcjonowanym heparyną (84 pacjentów, P = 0,24). Pierwotny punkt końcowy nie różnił się istotnie w zależności od leczenia badanego w którymkolwiek z wcześniej określonych podgrup (ryc. 2).
Dyskusja
W tym podwójnie ślepym badaniu porównywano biwalirudynę i niefrakcjonowaną heparynę u pacjentów, którzy nie mieli podwyższonego poziomu biomarkerów, którzy mieli stabilną lub niestabilną dławicę piersiową, i którzy przechodzili PCI po wstępnym leczeniu 600 mg klopidogrelu co najmniej 2 godziny przed procedura. Głównym odkryciem było to, że biwalirudyna nie zmniejszyła znacząco częstości poczwórnego punktu końcowego – to znaczy nie przyniosła korzyści klinicznej netto – w porównaniu z niefrakcjonowaną heparyną po 30 dniach, chociaż znacznie zmniejszyła występowanie krwawienia.
Wyniki tego badania należy interpretować w kontekście konkretnych ustawień, w których zostało przeprowadzone. Pacjenci włączeni do tego badania nie mieli podwyższonego poziomu biomarkerów (troponiny T i kinazy kreatynowej MB) na początku badania i byli wcześniej leczeni 600 mg klopidogrelu przez co najmniej 2 godziny przed PCI, co zostało przeprowadzone głównie na podstawie wyboru. Ponadto próba była wystarczająco silna, aby wykazać zmniejszenie ryzyka o 27,5% za pomocą biwalirudyny. Założenia oparte na mniejszej redukcji ryzyka wymagałyby badań klinicznych z większą liczbą pacjentów.
Wybraliśmy czterokrotny punkt końcowy – połączenie śmierci, zawału mięśnia sercowego, pilnej rewaskularyzacji z naczyniem docelowym lub poważnego krwawienia – jako główny punkt końcowy obecnego badania z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, pozwoli to lekarzom klinicystom umieścić niniejszy test w kontekście innych badań nad biwalirudyną, które wykorzystały ten sam punkt końcowy. [8, 11-13] Po drugie, ostatnie wyniki sugerują, że zarówno zawał mięśnia sercowego, jak i krwawienie występujące po zabiegu mają podobne rokowanie prognostyczne. wartość pod względem rocznej śmiertelności.1 Potwierdzamy, że nasza próba jest o wiele za mała, aby ocenić śmiertelność jako jedyny punkt końcowy. Przyjmujemy również do wiadomości, że gdy dwa leki porównane w badaniu wykazują inny wpływ na ryzyko zawału mięśnia sercowego (tendencja sprzyjająca niefrakcjonowanej heparynie) i krwawienie (znacząca redukcja za pomocą biwalirudyny), jak w niniejszym badaniu, interpretacja ogólnego wyniku badania może stają się trudniejsze
[podobne: rumień naczyniowy, ciałko malpighiego, protezy akrylowe ]

0 thoughts on “Biwalirudyna a niefrakcjonowana heparyna podczas przezskórnej interwencji wieńcowej ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: ciałko malpighiego protezy akrylowe rumień naczyniowy