Skip to content

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad

9 miesięcy ago

488 words

Uczestnicy indeksu (tj. Ci z infekcją HIV-1) mieli liczbę CD4 + od 350 do 550 komórek na milimetr sześcienny. Pary losowo przydzielono do dwóch grup badawczych. We wczesnej grupie ART uczestnicy indeksu zainicjowali ART w momencie rejestracji. W grupie z opóźnionym ART uczestnicy indeksu zainicjowali ART, gdy dwa kolejne zliczenia CD4 + spadły poniżej 250 komórek na milimetr sześcienny lub wystąpiły choroby wskazujące na zespół nabytego niedoboru odporności (tj. Chorobę definiującą AIDS). W tymczasowej analizie danych z badań przeprowadzonych w maju 2011 r. Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 1,7 roku, badacze stwierdzili, że wczesna ART wiązała się z o 96% niższym ryzykiem infekcji HIV-1 z indeksu do partnera, genetycznie opóźnienie ART.5 Analiza tymczasowa wykazała również, że wczesna ART dostarczyła uczestnikom indeksu korzyści zdrowotne.8 Rada ds. monitorowania danych i bezpieczeństwa zażądała natychmiastowego uwolnienia tych wyników. W związku z tym, po maju 2011 r. Wszystkim uczestnikom indeksu, którzy nie otrzymywali jeszcze ART, zaoferowano ART, niezależnie od liczby CD4 +. 6. Badanie kontynuowano do końca 2015 r. W celu oceny trwałości wpływu ART na transmisję HIV-1. Ten raport przedstawia ostateczne wyniki wersji próbnej HPTN 052.
Metody
Projekt badania
W badaniu HPTN 052 uczestniczyli uczestnicy w Malawi, Zimbabwe, RPA, Botswanie, Kenii, Tajlandii, Indiach, Brazylii i Stanach Zjednoczonych, z rekrutacją pilotów od kwietnia 2005 r. Do maja 2007 r. Oraz pełną rekrutacją od czerwca 2007 r. Do maja 2010 r.5 Szczegółowe opisy wyniki badania i wyniki badań pośrednich zostały opublikowane wcześniej .5,6,8 Analiza danych została przeprowadzona zgodnie ze wcześniej zaplanowanym planem analizy, jak wykazano wcześniej.
Podczas rejestracji uczestnicy indeksu zgłaszali brak wcześniejszego stosowania leków przeciwretrowirusowych, z wyjątkiem krótkotrwałego stosowania w celu zapobiegania transmisji z matki na dziecko. Pary losowo przydzielono do jednej z dwóch wyżej wymienionych grup badawczych. Profilaktykę izoniazydem lub trimetoprimem-sulfametoksazolem dostarczono uczestnikom indeksu zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Wizyty kontrolne były przeprowadzane co miesiąc przez 3 miesiące po rejestracji, a następnie co kwartał.
Oceny kliniczne i laboratoryjne
W momencie rejestracji i wizyt kontrolnych uczestnicy indeksów przeszli ocenę kliniczną i laboratoryjną oraz otrzymali prezerwatywy i porady dotyczące ograniczenia ryzyka i przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia. Ich partnerzy, którzy byli wolni od zakażenia HIV-1, byli obserwowani w tym samym harmonogramie wizyt i byli testowani na obecność wirusa HIV-1 podczas każdej wizyty studyjnej. Infekcje partnerskie zostały potwierdzone w Centrum Laboratoryjnym HPTN przy Uniwersytecie Johns Hopkins School of Medicine. Po publicznym udostępnieniu tymczasowych wyników w maju 2011 r. Wszystkim uczestnikom indeksu zaoferowano ART.
Ocena powiązania genetycznego
Genetyczne wiązanie infekcji partnera oceniano za pomocą analizy filogenetycznej sekwencji regionu polimerazy HIV-1 (pol), w tym sekwencji z par indeksu-partnera, sekwencji od niepowiązanych uczestników indeksu i sekwencji referencyjnych. Prawdopodobieństwo sprzężenia oceniano również metodami bayesowskimi w celu porównania odległości genetycznych między sekwencjami z par indeksu-partnera i niepowiązanych uczestników
[więcej w: protezy akrylowe, choroby przewlekłe klasyfikacja, rodzaje prądu elektrycznego ]

0 thoughts on “Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja protezy akrylowe rodzaje prądu elektrycznego