Skip to content

Tag: zioła szwedzkie marii treben

Mikrofagi, czyli wielojadrzaste obojetnochlonne leukocyty

5 miesięcy ago

166 words

Mikrofagi, czyli wielojądrzaste obojętnochłonne leukocyty zawierają enzymy proteolityczne, jak leukoproteazę oraz oksydazę, krofgiaś, czyli limfocyty ; enzymy lipolityczne – lipazę. Limfocyty zjawiają się w większej liczbie np. w gruźlicy, której zarazek posiada otoczkę woskowo-tłuszczową, wobec czego może ona być rozpuszczana przez lipazę limfocytów, natomiast obojętno-chłonne leukocyty biorą udział w trawieniu ciał białkowych. Wszystkie elementy komórkowe,…

Stad tez calkowita pojemnosc pluc czlowieka wynosi 5000 cms

5 miesięcy ago

198 words

Stąd też całkowita pojemność płuc człowieka wynosi 5000 cms. Łatwo zrozumieć, że pojemność płuc musi stać w pewnym związku z ogólną przemianą materii, a więc z procesami oksydoredukcyjnymi oraz z poziomem temperatury ciała. Poniżej podaję kilka danych odnoszących się do stosunku między przemianą podstawową materii a masą ciała (wg Timofiejewa 1937). do odżywiania miąższu płucnego,…

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy ukladu moczowego

6 miesięcy ago

161 words

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy układu moczowego. Rozwój układu moczowego jest stosunkowo zawiły, wskutek morfologicznej tradycji i istnienia wielu odchyleń, powiedziałbym empirycznych, tłumaczących się długą i prawdopodobnie niezbyt prostą linią ewolucyjną. Chodzi tutaj zwłaszcza o ścisłe nawiązanie łączności układu moczowego z układem płciowym, o czym będzie mowa nieco poniżej. Układ moczowy (z wyjątkiem…

Pranercze pelni funkcje moczotwórcze przez cale zycie u ryb i plazów

6 miesięcy ago

250 words

Pranercze pełni funkcje moczotwórcze przez całe życie u ryb i płazów, natomiast u kręgowców wyższych podlega częściowo uwstecznieniu, częściowo zaś nawiązuje u samców ścisłą łączność z jądrem (testis) . Trzecim i ostatecznym pokoleniem narządu nerkowego jest zanercze (met anephros), zwane potocznie – nerkami (renes), Część wydzielnicza nerki rozwija się kosztem tkanki nerkotwórczej, znajdującej się w…

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae

6 miesięcy ago

205 words

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae. W typie wielopłatowym jednobrodawkowym złożonym (ren poIrlobatus monopapillaris compositus}, występującym u Carnirora, u Oridae i u Caprinae zespolenie piatów zaszło tak daleko, że nerka tego typu przypomina do złudzenia nerkę pierwotną typu jadnopłatowego prostego. Istotnie, miąższ nerki kończ) się tutaj tylko jedną brodawką, uchodzącą do bezkielichowej miedniczki nerkowej.…

Miedniczka nerkowa

6 miesięcy ago

184 words

U Nieparzystokopytowców miedniczka ma kształt półksiężycowatego przewodu , którego końce nazywamy – zachyłkami miedniczkowymi (recessus pelrici). Do zachyłków uchodzą te z pośród przewodów brodawkowych, które nie uległy skupieniu w – piramidę złożoną (pyramis communis}. W skład ściany miedniczki wchodzą trzy warstwy. Są to: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, – mięśniówka gładka (muscularis)…

Piramidy Malpighiego

6 miesięcy ago

235 words

Piramidy Malpighiego są odżywiane przez tzw. tętniczki proste (arteriolae rectae), odchodzące częściowo od sieci przewodów krętych, a częściowo wprost od tt. międzypłatowych. Pragnę tutaj jeszcze raz podkreślić, że nerka jest jednym z narządów najlepiej ukrwionych, co wiąże się ściśle z jej zadaniami poprzednio wskazanymi. Bardzo bogate unerwienie nerki pochodzi od splotu współczulnego trzewnego (plexus coeliaous),…

wiezadla pepkowe

6 miesięcy ago

206 words

W późniejszych fazach rozwoju zatoka moczowo-płciowa pierwotna ulega podziałowi na kilka odcinków. Z części podążającej do pępowiny powstaje – moczownik (urachus}, który uwstecznia się później i występuje pod postacią szczątkową : więzadła pępkowego (lig. umbiiicale med. ) 1), podążającego u ssaka dorosłego od wierzchołka pęcherza moczowego do pępka (umoiiicus]. Z odcinka środkowego zatoki pierwotnej rozwija…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 4

6 miesięcy ago

454 words

Poważne zdarzenia niepożądane, spodziewane komplikacje (powszechne powikłania związane z procesem) oraz nieoczekiwane niepomyślne zdarzenia niepożądane zostały systematycznie ustalone. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zbierała się co kwartał w celu przeglądu przebiegu badań, zdarzeń niepożądanych i analiz pośrednich. Analiza statystyczna W przypadku randomizowanej kohorty obliczyliśmy, że 150 uczestników na grupę dostarczyłoby badanie z 80% mocą…