Skip to content

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply cd

7 miesięcy ago

261 words

Procedura ta została zatwierdzona przez instytucyjną komisję odwoławczą Amerykańskiego Czerwonego Krzyża i została uznana za dopuszczalną formę świadomej zgody. Próbki pełnej krwi i osocza pobierano w 5-ml probówkach EDTA i testowano na obecność DNA B. microti w teście PCR i na obecność przeciwciał B. microti przez AFIA przed uwolnieniem produktu (uwalnianie produktu zdefiniowano jako uwalnianie do transfuzji, na podstawa negatywnych wyników testu). Wyniki były dostępne w ciągu 12 godzin od otrzymania próbki. Dawstwo krwi, które zidentyfikowano w badaniu przesiewowym jako reaktywne pod względem AFIA lub reagujące z PCR, które uznano za dary indeksu, usunięto z zaopatrzenia w krew. Odtworzono śledzenie przez okres 12 miesięcy dla dawców reaktywnych próbek (patrz Dodatek Uzupełniający). Donatorzy zostali powiadomieni o swoich reaktywnych wynikach i zachęceni zostali do skorzystania z porady lekarskiej, zostali bezterminowo odroczeni z oddania krwi i zostali zaproszeni do udziału w obserwacji. Próbki do pobrania indeksu, które testowały reaktywność za pomocą co najmniej jednego testu dodatkowego (test IgM lub IgG Western blot lub test PCR o zwiększonej czułości) lub powtórzonego testu AFIA lub PCR na próbkach resztkowych z jednostki indeksującej, zostały uznane za potwierdzone próbki dodatnie. Obliczono wartości predykcyjne dodatnie (PPV). Dane z tego badania zostały połączone z danymi z badania dotyczącego potwierdzenia repozytorium w celu oceny wyników obserwacji dawcy (patrz Dodatek dodatkowy) .8 Dawcy biorący udział w obserwacji dostarczali dodatkowe próbki co 6 do 8 tygodni, dopóki nie otrzymali AFIA- ujemne wyniki testu (miano <1:64).
Przestudiuj badanie
Badanie to było wynikiem współpracy amerykańskiego Czerwonego Krzyża i Imugena i zawierało podpisaną umowę o zachowaniu poufności. Badanie było wspierane przez fundusze wewnętrzne Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Wszystkie testy zostały przeprowadzone w Imugen z wykorzystaniem zatwierdzonego przez FDA zwrotu kosztów (FDA pozwala badaczom odzyskać rzeczywiste koszty programu badań testowych). Protokół został zatwierdzony przez instytucyjną Komisję Rewizyjną Amerykańskiego Czerwonego Krzyża i FDA (Investigational New Drug Application number, 14532). Wszyscy autorzy przyczynili się do opracowania projektu i gromadzenia danych oraz zapewnili integralność i kompletność prezentowanych danych i analiz.
Ocena infekcyjności
Próbki czerwonych krwinek z donacji indeksu, które były pozytywne pod względem PCR lub które były negatywne pod względem PCR i miały wysoki poziom przeciwciał (miano .1: 512) były wstrzykiwane do chomików.10-12 Dla próbek pozytywnych pod względem PCR, dwa syryjskie chomiki (Mesocricetus auratus, Envigo), których wcześniej nie stosowano do badań, wstrzykiwano dootrzewnowo 1,5 ml krwinek czerwonych (zakres od 3,9 × 109 do 5,7 × 109 krwinek czerwonych na mililitr) przez 2 kolejne dni. W przypadku próbek negatywnych pod względem PCR o wysokim mianie, wstrzyknięto trzy chomiki. Krew pobierano co tydzień do 8 tygodni po wstrzyknięciu i badano pod kątem pasożytów za pomocą barwienia akrydynowo-pomarańczowego i mikroskopii.
Aby potwierdzić zakażenie B. microti, przeprowadzono wewnętrzny test PCR w 4 tygodnie i 8 tygodni po wstrzyknięciu. Genomowy DNA ekstrahowano z pełnej krwi chomika za pomocą zestawu Gentra Puregene Blood Kit (Qiagen)
[więcej w: choroba bostońska u dorosłych leczenie, rodzaje prądu elektrycznego, ciałko malpighiego ]

0 thoughts on “Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply cd”

Powiązane tematy z artykułem: choroba bostońska u dorosłych leczenie ciałko malpighiego rodzaje prądu elektrycznego