Skip to content

Jama oplucna tworzy caly szereg zachylków

9 miesięcy ago

168 words

Jama opłucna tworzy cały szereg zachyłków, powstających w tych punktach klatki piersiowej, gdzie sąsiadujące ściany (np. ściana żebrowa z przeponą) spotykają się pod kątem ostrym. Rozróżniamy zatem: zatokę żebrowo-przeponową (sinus costocliaphragmaticus) i zatokę żebrowo-śródpiersiową (sinus costomediastinalis). 7. Śródpiersie (mediastinum).

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy ukladu moczowego

9 miesięcy ago

161 words

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy układu moczowego. Rozwój układu moczowego jest stosunkowo zawiły, wskutek morfologicznej tradycji i istnienia wielu odchyleń, powiedziałbym empirycznych, tłumaczących się długą i prawdopodobnie niezbyt prostą linią ewolucyjną. Chodzi tutaj zwłaszcza o ścisłe nawiązanie łączności układu moczowego z układem płciowym, o czym będzie mowa nieco poniżej. Układ moczowy (z wyjątkiem…

Uklad moczowy ssaków

9 miesięcy ago

223 words

Układ moczowy ssaków ma za sobą długą i urozmaiconą historię i to tłumaczy nam wiele zawiłości jego architektury. W największym dopuszczalnym uproszczeniu budowa nerki tego zasadniczego elementu układu moczowego-daje się sprowadzić do następującego schematu. Otóż chodzi tutaj o udostępnienie zetknięcia się krwi z komórkami nerkowymi na możliwie rozległej powierzchni. Jest to więc walka o powierzchnię…

UKLAD MOCZOWY

9 miesięcy ago

251 words

UKŁAD MOCZOWY (Systema uropoeticum) Głównym zadaniem układu moczowego jest usuwanie z ustroju szkodliwych produktów przemiany białkowej (mocznik, kwas moczowy), czuwanie nad stałością ciśnienia osmotycznego środowiska wewnętrznego, utrzymanie wespół z płucami równowagi w stężeniu jonów wodorowych tego środowiska i wreszcie zapobieganie nadmiernej utracie wody. To ostatnie zadanie wiąże się ściśle z pobytem większości ssaków w środowisku…

w sklad nerki wchodzi wieksza ilosc platów

9 miesięcy ago

227 words

Postacią wyjściową typu organizacyjnego nerki jest typ jednopłatowy prosty (ren monolobatus siniplex), charakteryzujący Mursupialia, lnsectivora, Chirap tera i Leporidae. W typie tym nerka składa się tylko z jednego płata, kończącego się jedną brodawką, uchodzącą wprost do miedniczki. Wokół jednolitej istoty rdzeniowej roztacza się równie jednolity płaszcz istoty korowej. W typie wielopłatowym prostym (ren palylobatus simplex),…

Pranercze pelni funkcje moczotwórcze przez cale zycie u ryb i plazów

9 miesięcy ago

250 words

Pranercze pełni funkcje moczotwórcze przez całe życie u ryb i płazów, natomiast u kręgowców wyższych podlega częściowo uwstecznieniu, częściowo zaś nawiązuje u samców ścisłą łączność z jądrem (testis) . Trzecim i ostatecznym pokoleniem narządu nerkowego jest zanercze (met anephros), zwane potocznie – nerkami (renes), Część wydzielnicza nerki rozwija się kosztem tkanki nerkotwórczej, znajdującej się w…

kielichem nerkowy

9 miesięcy ago

202 words

Na obwodzie istota rdzeniowa łączy• się ściśle z istotą korową, dośrodkowo zaś, tj. w kierunku zatoki nerkowej, tworzy jedną lub większą ilość – brodawek nerkowych (papillae renales). W przypadkach gdy istnieje tylko jedna brodawka jest ona ujęta bezpośrednio samą miedniczką nerkową (peirie rena lis), w tych razach jednak gdy brodawek jest więcej, każda z nich…

zatoki nerkowe

9 miesięcy ago

148 words

Na krawędzi przyśrodkowej widnieje zagłębienie zwane -wnęką(hilus renalis), która prowadzi do jamy drążącej wnętrze nerki – zatoki nerkowej (sinus Cała nerka spoczywa w skupieniu tłuszczu, zwanym torebką tłuszczową (capsula adiposa) nerki. Otoczką przylegającą bezpośrednio do miąższu nerkowego jest – torebka włóknista (capsula fibrosa), wyposażona często w miocyty gładkie. Na przekroju podłużnym nerki stwierdzamy, że nerka…

Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody

9 miesięcy ago

178 words

Budowę układu moczowego rozpatrzymy w następującym porządku: Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa . 1) Nerki {renes ). Nerki są umieszczone symetrycznie w okolicy lędźwiowej na filarach przepony, po obu stronach aorty i żyły czczej tylnej. Wyjątek stanowią Selenodontia, u których obydwie nerki są umieszczone po prawej stronie jamy brzusznej, przy czym…